This project has moved and is read-only. For the latest updates, please go here.

Dokumentacja programu (wersja robocza w trakcie edycji)

Wymagania systemowe

 • Windows: Xp, 7, 8 o dowolnej architekturze 32/64bit
 • NetFramework 3.5 lub nowszy

Instalacja

Program jest dostępny w wersji bezinstalacyjnej. Wystarczy pobrać i rozpakować paczkę zip z jego najnowszą wersją. Katalog z programem można umieścić w dowolnym miejscu na dysku.

Domyślnie zdefiniowane adresy serwerów WMS

W katalogu /warstwy znajdują się definicje następujących adresów WMS:

Nazwa warstwy Przykładowy wygląd warstwy
 VMapL2_wszystkie_warstwy  Próbka
 topograficzna_VMapL2  Próbka
 topograficzna_BDO  Próbka
 stacje_refer  Próbka
 sozo  Próbka
 skany_map_topograficznych  Próbka
 sieci_transp  Próbka
 rejestr_nazw_geograficznych  Próbka
 rejestr_granic_punkty_adresowe  Próbka
 rejestr_granic_jednostki_teryt  Próbka
 osnowy (geodezyjne)  Próbka
 orto  Próbka
 obszary_chronione  Próbka
 numer_mod_terenu_LPIS_hipsometria  Próbka
 numer_mod_terenu_LPIS_cieniowanie  Próbka
 numer_mod_terenu_ISOK  Próbka
 krajobrazowa  Próbka
 katastralne  Próbka
 hydro  Próbka
 budynki_BDOT_2010  Próbka
 budynki_BDOT_2009  Próbka
 administracyjna  Próbka

Dodatkowy opis: http://geoportal.gov.pl/dane

Samodzielne dodawanie nowych adresów WMS

Domyślnie MapoTero zawiera definicje wybranych adresów WMS publikowanych przez Geoportal oraz Generalną Dyrekcję Ochrony Środowiska. Bez trudu możesz zasilić MapoTero własnymi definicjami innych serwerów WMS. W tym celu:

 • w katalogu /warstwy stwórz nowy plik tekstowy i nadaj mu nazwę nawiązującą do zdefiniowanej w nim warstwy.
 • w pliku tekstowym, w pierwszym wierszu pliku tekstowego umieść adres serwera WMS ze zdefiniowanym odwzorowaniem oraz wersją standardu WMS. Adres zakończ niepełną definicją warstwy "&layers=". W drugim wierszu umieść nazwę warstwy określoną po stronie serwera (nazwy możliwych do pobrania warstw zobaczysz na stronie Geoportalu, podczas korzystania z opcji "widok" / "dodaj mapę". Można je również wywołać funkcją "GetCapabilities" ). W trzecim wierszu umieść liczbową wartość domyślnej rozdzielczości warstwy, która jest zależna od skali definiowanej mapy. Przykładowo dla skali 1:10 000 optymalna rozdzielczość wynosi 1 (m/px). W kolejnych wierszach możesz powtórzyć operację definiowania kolejnych warstw wybranego adresu WMS. Posiłkuj się przykładem zawartym w pliku /warstwy/skany_map_topograficznych.txt
 • na końcu dopisz nazwę stworzonego przez Ciebie pliku z definicją nowego serwera WMS do listy zdefiniowanych warstw w pliku /warstwy/warstwy.txt

Struktura katalogów programu

Katalog programu przed jego pierwszym uruchomieniem składa się z następujących elementów:

 • plik MapoTero.exe - plik uruchamiający program MapoTero;
 • katalog /Warstwy - katalog zawierający definicję poszczególnych warstw oraz adresów ich źródłowych serwerów WMS. Każdy użytkownik programu w razie potrzeby może samodzielnie edytować lub dodawać/usuwać definicje warstw. Należy przy tym zachować dwa niezbędne plik:
  • "warstwy.txt" który zawiera spis dostępnych definicji warstw;
  • "skany_map_topograficznych.txt", który został w programie wskazany jako domyślna warstwa startowa.
 • katalog /download - miejsce w którym zapisywane są pobierane przez program segmenty
 • plik /download/conf.txt - plik w którym po każdym zakończeniu pobierania segmentów są zapisywane ustawienia zakończonej sesji, takie jak:
  • lokalizacja katalogu /download;
  • współrzędne xy lewego dolnego i prawego górnego narożnika pobieranego obszaru mapy;
  • rozmiar pojedynczego segmentu w px;
  • rozdzielczość m/pix;
  • nazwy pobieranych warstw;
  • wybrany format plików rastrowych;
  • wskazany wspólny przedrostek nazw pobranych segmentów.

Po pierwszym uruchomieniu programu dopisywane są następujące pliki

 • lastsettings.txt - plik przechowujący parametry ustawień programu takie jak:
  • lokalizacja folderu segmentów /download;
  • opcja tworzenia plików kalibracyjnych: gmi, map, wld, jpgw;
  • lokalizacja podkatalogów o nazwach "dolna", "górna", "połączone", które opcjonalnie trzeba umieścić w katalogu /download jedynie w sytuacji gdy chcemy skorzystać z dodatkowego narzędzia programu "Nakładanie dwóch warstw png na siebie";
  • opcja zamiany X i Y w zapytaniach wysyłanych do serwera WMS;
  • opcja tworzenia atlasu dla programu TrekBuddy;
  • opcja zmiany sposobu numerowania pobieranych segmentów;
  • parametry częstotliwości wysyłania zapytań do serwera oraz ich odstępu czasowego, w przypadku nieudanej próby pobrania segmentu;
 • /download/koordynaty.txt - plik przechowujący informacje o każdym pobranym segmencie, takie jak:
  • nazwa pobranego segmentu;
  • adres internetowy zapytania wysłanego do serwera WMS w celu pobrania danego segmentu (wklejając adres do przeglądarki internetowej wyświetli nam się identyczny fragment mapy);
  • współrzędne XY lewego dolnego oraz prawego-górnego narożnika poszczególnych segmentów mapy.
 • /download/error.txt - plik zapisuje się jedynie w przypadku pojawienia się błędów podczas pobierania segmentów mapy (np. w przypadku przerwania połączenia internetowego lub zakłóceń pracy serwera WMS). Plik zapisuje informacje o nazwie błędnie pobranego segmentu oraz jego źródłowym adresie internetowym (czyli niezrealizowanym zapytaniu które zostało wysłane do serwera WMS).

 

Last edited Apr 8, 2015 at 2:27 PM by Kazik_, version 4